Disclaimer

Algemene spelregels ‘Groate Utreg Kwis’

 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn
 • In Utrecht te wonen, werken, studeren of er te hebben gewoond, gewerkt of gestudeerd.
 • Zijn er andere omstandigheden die voor deelname pleiten, dan wordt elk gemotiveerd verzoek om mee te doen gewogen en beantwoord. Gebruik hiervoor het mailadres  degroateutregkwis@gmail.com
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete (gevraagde) informatie bij de deelname aan de quiz.
 • De winnaars van de prijs geven de organisatie toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de quiz te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de quiz, alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de quiz. De organisatie mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de quiz.
 • De organisatie is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze (algemene) voorwaarden van de quiz gedurende de looptijd van de quiz te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de quiz te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de organisatie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de quiz, zal door de organisatie op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
 •  Indien één of meer bepalingen van de gestelde voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige aan.
 • Uitgesloten van deelname zijn: Het bestuur, de projectleiding en leden van het ‘webteam’ van de ‘Groate Utreg Kwis’.
 • Indien fraude wordt geconstateerd (afkijken, afluisteren, gebruiken van hulpmiddelen van welke vorm dan ook, etc.) krijgt het betrokken team een waarschuwing en 10 strafpunten.
 • Bij een tweede constatering wordt het team uitgesloten van verdere deelname.
 • Tijdens de 3 voorrondes kan alleen achteraf (via de mail) bezwaar gemaakt worden tegen de uitslag/puntentelling.
 • Tijdens de finale is de jury ter plaatse aanwezig en kan er, indien nodig, worden gecorrigeerd.
 • Voorzitter en secretaris van de Stichting Utrechtse Feesten houden toezicht op de algemene spelregels.

Wij wensen alle deelnemers succes en vooral veel (leer- en ontdek-) plezier.

Disclaimer